სამშაბათი
26.09.2023
03:11
ონლაინ რადიო
http://fmlechxumi.listen2myradio.com/
დაამატე რჩეულებში
დაამატე საიტი რჩეულებში
განცხადებები

განათავსეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია მორბენალ სტრიქონში,რა თქმა უნდა უფასოდ!!! დამიკავშირდით ელ.ფოსტაზე: gioyurashvili@mail.ru

გვერდები
სიწმინდე [1]
ნარკვევები ლეჩხუმის წარსულიდან [6]
ლეჩხუმური გვარები [14]
სოფლები [9]
უნიკალური ფოტოარქივი [10]
ფოლკლორი [8]
პოეზია [1]
ლადო [3]
ხვამლი [2]
ვიდეოები [24]
ღირსშესანიშნაობები [5]
მწვანე თეატრი [1]
სხვადასხვა [16]
ფოტოალბომები [4]
კომენტარები
შესვლის ფორმა
ამინდის პროგნოზი
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
ძებნა საიტზე
სტატისტიკა
მთვლელი
free counters

FeceBook

გახსოვდეს ვისი გორისა ხარ!!!

მთავარი » 2011 » აპრილი » 3 » მურის კლდეკარი
12:01
მურის კლდეკარი
Mmuri - sofeli Cxuteli


muri leCxumSi istoriulad cnobili adgilia , sadac aris antikuri xanis da albaT, ufro adreuli nasaxlari, samarxebi. aq napovnia warmarTuli periodis qvevrsamarxebi, raSic aRmoCnda brinjaos, rkinis , keramikis da oqros unikaluri nivTebis ganZi, romelic daculia cageris mxareTmcodneobis muzeumSi.
cageri Tavidan mxaris saeklesio centri iyo, muri ki uxsovar droidan leCxumis saero centrs warmoadgenda. XVIII saukuneSi murSi dadianebs samTavro sasaxle hqondaT. dasavleT saqarTveloSi osmalebis Semosevis dros ekaterine dadianisam aq Seafara Tavi. 1770 wels am sasaxleSi gardaicvala kacia me-2 dadianis meuRle, erekle meores da- elisabedi. igi dasaflavebulia cageris eklesiaSi.
muri misi SemogareniT bunebis saocrebad SeiZleba vaRiaroT.
dRes sofel Cxutelis mosaxleoba cdilobs sofels daubrunos Zveli saxelwodeba- muri.
soflis geografiuli mdebareoba

Cxuteli saqarTvelos erT-erT lamaz kuTxes leCxums ekuTvnis. is qalaq cageridan 1 km-is daSorebiT mdebareobs da qalaqsa da sofels Soris sazRvari mdinare cxeniswyals miuyveba.
Cxuteli svanuri sityvaa da "wvrilqvians” , "keWnars” niSnavs. soflis farTobi 2977,5 ha aris., mosaxleoba- 230 ojaxi. .
sofeli zRvis donidan daaxloebiT 580 metris simaRleze mdebareobs. igi muris kldekaris gorak-borcvian mTiswinebze aris ganfenili. kldekari CaWrilia mkvriv carcul kirqvebSi, romlis Ziri aluvioniT dafaruli fskeridan maRldeba gorak-borcvebisa da dabali mTebis saSualod daxrili terasebisaken.
soflis hava , ise rogorc mTlianad regionis hava, miekuTvneba zRvis subtropikuli teniani havis olqs.
Cxutelis deda mdinares , saqarTvelos erT-erTi didi mdinare cxeniswyali warmoadgens. is saTaves leCxumis qedze iRebs, gamoivlis qvemo svaneTis teritorias da soflis mxridan mas sami patara mdinare: murisRele, lamarela da laife uerTdeba.
mdinare cxeniswylis yvelaze meti siaxlove mdinare rionis SuawelTan qmnida imis SesaZleblobas, rom ganxorcielebuliyo am mdinareTa erToblivi hidroenergetikuli gamoyeneba. amis safuZvelze aris agebuli saqarTveloSi erTaderTi miwisqveSa hidroeleqtrosadgeuri lajanurhesi.
sadguris saTave kvanZi agebulia mdinare cxeniswyalze sofel Cxutelis teritoriaze. am kvanZis mTavar nagebobas warmoadgens kaSxali. kaSxlidan xelovnuri arxi 934 m sigrZis Ria arxi Sedis mTaSi (mTaSi Sesvlis adgili swored Cemi saxlis win aris), saidanac 5524 m sigrZis udawneo gvirabiT uerTdeba lajanuris TaRovan kaSxals, romlis bazazedac muSaobs lajanuris hidroeleqtrosadguri.
mdinare cxeniswylis axlomdebare teritoriaze aluviuri niadagia. mTis kalTebze Warbobs tyis yomrali kordian-karbonatuli niadagebi. patara nakveTebad gavrcelebulia alpuri zonisaTvis damaxasiaTebeli mTa-mdelos niadagebi. cicabo, kldovani adgilebi ki sruliad moklebulia niadag safars.
mcenareuloba ZiriTadad simaRlebrivi zonebis saxiTaa gavrcelebuli da erTmaneTs enacvleba wiflnar-rcxilnari, muxnar-rcxilnari, jagr-rcxilnari. wiwvovnebidan naZvi, soWi da fiWvi. qvetyeSi xSiria Sqeri, bza, kuneli, Txili da jonjoli. soflis mimdebare tyeebSi binadroben mTis tyis cxovelebi: daTvi, mgeli, tura , mela , Sveli, kurdReli, zRarbi, Txunela. frinvelebidan: yvavi, yorani, AZera, SaSvi, bu da sxva. qvewarmavlebidan: xvliki, gveli, bayayi. mdinareebSi bevria Tevzi.
soflis mosaxleobas mTlianad qarTvelebi Seadgenen, mxolod erTi ojaxi aris azerbaijanuli warmoSobis. sofelSi 16 gvaris ojaxi cxovrobs. yvelaze didi gvari aris kvirikaSvilebis gvari.
soflis meurneobis wamyvani dargebia: mevenaxeoba, mesimindeoba, ,mexileoba, mecxoveleoba.sofeli 5 ubnad aris dayofili: kldisZiri, gora, ledeSavi da Wala/


maqsime aRmsareblis saflavi

murTan aris dakavSirebuli marTlmadidebluri elesiis centridan, konstantinepolidan, leCxumSi Serisxulad mosulis, murSi samudamod gansvenebulis , qristianul samyaroSi aRiarebuli moZRvris, mebairaxtris, me-7 saukunis didi moazrovnis, filosofosis, "saeklesio mamis” maqsime aRmsareblis saflavi.
arsebobs aseTi legenda wminda maqsimes mkvlelobis Sesaxeb:
kaloobis dros dexvirel glexTan (sofeli cageris raionSi) gamocxadda maqsime aRmsarebeli, rasac mohyva kokispiruli wvima da glexs mosavali naxevrad gaufuWa. igive gameorda glexTan maqsimes meored gamocxadebis drosac. glexi kokispiruli wvimis mosvlas da mosavlis gafuWebas wminda maqsimes gamocxadebaSi xedavda. amitom glexma mokla igi da daasaflava imave soflis erT-erT maRlobze. kokispiruli wvimebi modioda yoveli wlis kaloobis dros da am glexs mosavali kvlav ufuWdeboda. erTxel sizmrad mkvlelTan gamocxadda maqsime da uTxra: "aseTi mdgomareoba gagrZeldeba manam, sanam me ar gadamasvenebT sxvagan”. glexma maqsime sxvagan gadaasvena. miuxedavad amisa , kaloobis dros mainc cudi amindi grZeldeboda. glexis moTminebis fiala aivso. moTxara wminda maqsimes gvami, dado uremze, Seaba ori uxedari mozveri da gauSva zedamxedvelobis gareSe. xarebma maqsimes gvami murSi miiyvanes. iq SeCerdnen da maqsimec iqve iqna dasaflavebuli. Semdeg aq aSenda wminda maqsimes saxelobis monasteri, romelic TiTqmis safuZvlamde iyo dangreuli. sofelma am legendiTa da SemorCenili rwmeniT icoda, rom es iyo wminda adgili da xalxi sanTlebs nangrevebze anTebda.
XX saukunis 90-ian wlebSi es eklesia aRadgines da mis ezoSi mamaTa monasteri aages. 26 agvistos aris wminda maqsime aRmsareblis xsenebis dRe, romlis aRsaniSnadac monasterSi Camodian aramarto saqarTvelos kuTxeebidan, aramed qristianuli samyaros sxvadasxva qveynebidanac moilocaven am adgils.m u r i s c i x e

"cxeniswyalzed ars kavkasis Zirs muris cixe, arvisgan Semusvrili-aRebuli. muridan gardavals svaneTs gza.”
(vaxuSti)

muris cixe, Tavisi sami mokavSire koSkiT, mdebareobs cxeniswylis marcxena sanapiroze, sofel Cxutelis Crdilo-dasavleT nawilSi, leCxumis qedis erT-erTi qarafovani totis ferdobze. is Tavisi mdebareobiTa da miuvalobiT erT-erTi STambeWdavi cixea mTels leCxumSi.
Tavcixes anu Sua cixes eZaxdnen "marjved daxvdi”, aRmosavleTis koSki sayaraulo iyo da mas "hka magas” ewodeboda, xolo dasavleTis koSks "ar gauSva”.                 
 
es koSkebi erTmaneTisagan 200-300 m-isdaSorebiT mdebareoben. bolo koSki "ar gauSva” saidumlo gvirabiT ukavSirdeboda md. cxeniswylis sanapiros.
Tavcixis "hka magas” win dResac SemorCenilia ramodenime metris siRrmis xelovnuri Wa, saidanac albaT koSki sasmeli wyliT maragdeboda. amJamad Wa qvebiT aris amovsebuli, magram wylis done mainc SesamCnevia. aRsaniSnavia isic , rom am wyalSi binadroben tritonebi, romlebic Turme iSviaTia dRes saqarTvelos tertoriaze.
muris cixes qarTvelma poetma irakli abaSiZem leqsi miuZRvna:

muris Zvel xidTan, sadac gormaxebs
TiTqos mdinarem dana dausva,
sami cixe dgas: "cixe dauxvdi”,
"cixe dahkari” da "ar gauSva”

კატეგორია: სხვადასხვა | ნანახია: 7074 | დაამატა: გიო_ყურაშვილი | რეიტინგი: 1.0/1
სულ კომენტარები: 2
2 levani fochxidze  
0
gio axla dexvirshi naxes xaris qandakeba damteli gatxrebi mimdinareobs xom araferi ici amis shesaxeb vrclad?

1 GIO  
0
ყოჩაღ საკმაოდ კარგი საიტია. აქ ამ პოსტს მურის ხიდზე თქმაც მოუხდებოდა ერთერთი უნიკალური ხიდი იყო საქართველოში რომელიც კომუნისტებმა უმიზეზოდ ააფეთქეს აშენებული იყო ადრეულ შუა საუკუნეებში. მადლობთ

სახელი *:
Email *:
კოდი *: