შაბათი
24.10.2020
08:36
ონლაინ რადიო
http://fmlechxumi.listen2myradio.com/
დაამატე რჩეულებში
დაამატე საიტი რჩეულებში
განცხადებები

განათავსეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია მორბენალ სტრიქონში,რა თქმა უნდა უფასოდ!!! დამიკავშირდით ელ.ფოსტაზე: gioyurashvili@mail.ru

გვერდები
სიწმინდე [1]
ნარკვევები ლეჩხუმის წარსულიდან [6]
ლეჩხუმური გვარები [15]
სოფლები [9]
უნიკალური ფოტოარქივი [10]
ფოლკლორი [8]
პოეზია [1]
ლადო [3]
ხვამლი [2]
ვიდეოები [24]
ღირსშესანიშნაობები [5]
მწვანე თეატრი [1]
სხვადასხვა [16]
ფოტოალბომები [4]
კომენტარები
შესვლის ფორმა
ამინდის პროგნოზი
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
ძებნა საიტზე
სტატისტიკა
მთვლელი
free counters

FeceBook

გახსოვდეს ვისი გორისა ხარ!!!

მთავარი » 2013 » სექტემბერი » 5 » ლაილაში
22:46
ლაილაში

                       lailaSi

   leCxumis uZvelesi sofeli lailaSi (sityva ,,lailaSi~ -svanurad ,,sacxvare~ ,,cxvrebis saZovari~) leCxumis teritoriis crdiloaRmosavleTiT mdebareobs. Mmd. Llajanuris xeobaSi zRvis donidan 900 m.  uZvelesi droidan soflis saerTo mniSvnelobas ganapirobebda, leCxumis teritoriaze, fazisidan vidre Crdilo kavkasiamde Takveris saerTaSoriso gzaze misi mdebareoba.aRniSnul gzaze lailaSs eWira erTerTi strategiuli da vaWrobisaTvis mniSvnelovani adgili. migvaCnia rom aman ganapiroba adre feodaluri xanidan, leCxumel qarTvelebTan erTad ebraelebis, somxebis da ramdenime ojaxi osebis iq dasaxleba da Tanacxovreba. Aaqve unda iTqvas rom, dasaxelebuli eTnosebis Tanacxovreba, istoriulad yovelTvis iyo samagaliTo.

  gadmocemiT cnobilia, rom 26 saukunis winaT zemo svaneTSi Sexiznuli ebraelebi  gvian antikur periodSi zemo svaneTidan gadmosaxlden leCxumis sofel TaborSi, (mdebareobs lailaSis mezoblad isic Takveris saerTaSoriso gzaze) sofelma saxeli ,,Tabori~  ebraelebisgan miiRo kargad cnobil israelis Taboris mibaZviT. Aadre Sua saukuneebSi miwisZvrisagan dangreuli leCxumeli Taborli ebraelebi gadmosaxlebulan sofel lailaSs. Bbunebis silamaziT gamorCeul, geografiulad da ekonomirad xelsayrel da moxerxebul adgilas, lailaSs ebraelebi gamravldnen,. Seqmnes kustaruli saxelosnoebi, savaWro duqnebi da mTlianad leCxumis teritoriaze gamarTes aRebmicemoba  da vaWroba. am saqmes xeli Seuwyo imanac, rom lailaSi garkveul periodSi warmoadgenda leCxumis samazro centrs.


   1897 wels mefis xelisufl;ebis mier Catarebuli mosaxleobis aRweriT sofel lailaSs cxovrobda 441 suli ebraeli, dReisaTvis cnobil mizezTa gamo erTi sulic ar aris. dReisaTvis maTi warsulSi lailaSs cxovrebis nivTieri mtkicebulebaa ebraelTa sinagoga da sasaflao.

 

                                             

 

 

 

კატეგორია: სოფლები | ნანახია: 2910 | დაამატა: გიო_ყურაშვილი | რეიტინგი: 4.0/1
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *: