სამშაბათი
26.09.2023
02:18
ონლაინ რადიო
http://fmlechxumi.listen2myradio.com/
დაამატე რჩეულებში
დაამატე საიტი რჩეულებში
განცხადებები

განათავსეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია მორბენალ სტრიქონში,რა თქმა უნდა უფასოდ!!! დამიკავშირდით ელ.ფოსტაზე: gioyurashvili@mail.ru

გვერდები
სიწმინდე [1]
ნარკვევები ლეჩხუმის წარსულიდან [6]
ლეჩხუმური გვარები [14]
სოფლები [9]
უნიკალური ფოტოარქივი [10]
ფოლკლორი [8]
პოეზია [1]
ლადო [3]
ხვამლი [2]
ვიდეოები [24]
ღირსშესანიშნაობები [5]
მწვანე თეატრი [1]
სხვადასხვა [16]
ფოტოალბომები [4]
კომენტარები
შესვლის ფორმა
ამინდის პროგნოზი
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
ძებნა საიტზე
სტატისტიკა
მთვლელი
free counters

FeceBook

გახსოვდეს ვისი გორისა ხარ!!!

მთავარი » 2013 » სექტემბერი » 5 » გვესოს ციხე
22:58
გვესოს ციხე

   ლეჩხუმი ერთ-ეrTi gamorCeuli mxarea istoriul-arqiteqturuli Zeglebis (eklesia-monastrebi da cixe-koSkebi) simravliT,nagebobaTa arqiteqturis unikalobiT da mSeneblobis kulturiT. maTgan bevri uZvelesi xanisaa, dReisaTvis zogi maTganis nangrevic aRar arsebobs. bolo periodSi ramdenime eklesia (tviSis, Taboris, lailaSis, WiqelaSis, labeWinis, wminda maqsimes murSi.) aRdgenilia. aSenda axlebi: zubis wm. giorgis, lasuriaSis...


mSenebarea  cageris wminda maqsime aRmsareblis saxelobis taZari, bardnalisa da maxaSis eklesiebi.


   leCxumis teritoriaze aRricxulia samocdaaTze meti moqmedi da aumoqmedebeli eklesia-monasteri. ocdaaTze meti cixe-koSkis nangrevi.

   siZvelis mixedviT, gamoirCevian adreuli xanis (IX, X, XI ss) gvesos kompleqsi, labeWinis, gonisa da Taboris eklesia-monastrebi.

  

  gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba gvesos kompleqss, vinaidan igi leCxumis uZveles sakulto nagebobebs Seicavs. Ees kompleqsi soflis ganapiras platoze mdebareobs.  igi agebulia kldovan SemaRlebaze. ezos CrdiloeT nawilSi karibWisa da sameurneo nagebobaTa naSTia, samxreTiT xeobisaken oTxkuTxa koSki, xolo SuaSi odesRac mSvenieri, dRes nangrevebad qceuli taZari dgas.


  miuxedavad Zlieri dazianebisa Cans rom eklesia rTuli agebulebis mqone samnavian bazilikas warmoadgens. Zeglis saerTo agebuleba, misi monumenturoba, afsidebis naliseburi moyvaniloba da kedlis wyobis xasiaTi, specialistebs aZlevs saSualebas Tqvan rom, is IX-X ss. Zeglia.

   Ees didi zomis sameklesiani bazilika Signidan moxatuli unda yofiliyo, rac kidev ufro sazeimo iers miscemda nagebobas.


    specialistebs miaCniaT rom, gvesos kompleqsi saerTo galavniT SemozRuduli eklesia da cixe koSki erTi drois MmSeneblobas ganekuTvneba.


  koSkisaTvis farTo kibis miSeneba, am nagebobis sarezidencio daniSnulebaze unada miuTiTebdes, sadac safiqrebelia sasuliero xelisufleba ijda.


   s. yauxCiSvilis azriT, bizantiuri epoqis berZnuli enis mixedviT Teodos gangrelTan moxseniebuli Takveris cixis Sesatyvisad ufro ,,cageri” unada miviCnioT, vidre ,,Takveri”. wmindanis maqsimes saxeli isedac iqneboda dakavSirebuli leCxumTan, radgan erTerTi misi miowafe TakverSi (cagerSi) iyo moTavsebuli. (georgika t IV nak. 1, Tb. 1941w.)


   Tu pirvel wyaroSi martlac cageris cixezea saubari, maSin sruli ufleba gvaqvs aseTad gvesos cixe miviCnioT. Amas adasTurebs avtorTa jgufi (,,leCxumi” gv .21). isic SeiZleba rom, mis gverdiT arsebuli eklesia wminda maqsimes da mis mowafeTa saxels daukavSires. cnobilia rom, qristianobis adreuli xanebidanve, eklesiebi Sendeboda martvilTa pativsacemad. rogorc avtorTa jgufs miaCniaT da mec ase vfiqrob es udidesi stimuli iqneboda SemdgomSi aq saepiskoposo kaTedris daarsebisaTvis.


  ,,gvesos samlocvelo Tavisi siZveliT da gamorCeuli xuroTmoZRvrebiT, savsebiT Seefereba Bsaeparqio centrs, romlis msgavsi leCxumSi sxva ar aris. (avtorTa jgufi ,,leCxumi”)

   gvesos cixe, rogorc zemoT iTqva miCneulia ara mxolod Tavdacvis koSkad, is sacxovrebeli rezidenciaa, SesaZloa sasuliero moRvaweebis. amas adasturebs irgvliv arsebul nagebobaTa mTeli kompleqsi. cixe batonobs cageris mTel qvabulze sarewkelas viwrobamde.


   VII-IX saukuneTa bizantiur wyaroebSi sadac lazikis saepiskoposebia dasaxelebuli cagereli episkoposi ar Cans. Aaqedan gamomdinare unda vifiqroT rom, saepiskoposo kaTedra leCxumSi IX-X ss. daarsda. misi rezidencia iqneboda gvesos kompleqsi. Ggvesodan cagerSi saepiskoposo kaTedrali XI s. unda iyos gadmotanili. Aam azris erTerTi dadasturebaa is rom, dRes cagerSi mdgari eklesias mravali ngreva-ganaxlebis gamo siZvelis ieri sruliad dakarguli aqvs, misi Tavdapirveli mdgomareobidan. rogorc g. CubinaSvili aRniSnavs SemorCenilia metad saintereso daxvewili CuqurTmebiT Sesrulebuli cageris eklesiis kari XI s. daTariRebuli. Ee. i. cagerSi sakaTedro taZari XI s. dan. Uunda arsebobdes.

  jerjerobiT pirveli cagereli episkoposi ixsenieba iSxanis (tao) jvarze. Aantoni romelic jer iyo cagereli Semdeg iSxneli episkoposi gamxdara. swored  XI s-Si anton cagerels vercxlis xati Seuwiravs iSxnis eklesiisaTvis. (eqvTime TayaiSvili)

   ikveTeba rom, leCxumSi pirveli saepiskoposo kaTedra arsebobs IX-X ss. dan da misi rezidencia iyo gvesos kompleqsi. kaTedrali gadmotanili iqnqa cagerSi XI s. dan. im epoqaSi leCxumTan erTad saepiskopoSi Sedioda qvemo svaneTisa da zemo svaneTis nawili. cxadia aseTi nabiji leCxum-svaneTSi qristianobis gaZlierebisTvis iyo gadadgmuli.                                           დავით კოპალიანი

კატეგორია: ღირსშესანიშნაობები | ნანახია: 4207 | დაამატა: გიო_ყურაშვილი | რეიტინგი: 1.5/2
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *: